We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Giảm Giá Tuần

Bố thắng đùm Pro

Bởi: DAYTONA
 Mã sản phẩm : 60213
Giá niêm yết: 407,668 VND (1,900 JPY)
Giá: 339,652 VND (1,583 JPY)
Tiết kiệm :
68,016 VND (16%)
Điểm Webike nhận được: 16đ (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Còn hàng : Chỉ còn 5.
Nếu đặt hàng trong 12 giờ 58 phút.
Ngày chuyển hàng: 2019-09-23 JST
Dành cho

HONDA APE 100 02 HC07 [Frame No.] HC 07 - 100 0001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)

HONDA APE 100 03 HC07 [Frame No.] HC 07 - 100 0001 to 1499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)

HONDA APE 100 04 HC07 [Frame No.] HC 07 - 1200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)

HONDA APE 100 06 HC07 [Frame No.] HC 07-1300001 to 1399999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)

 • H

 • HONDA APE 100 02 HC07 [Frame No.] HC 07 - 100 0001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 03 HC07 [Frame No.] HC 07 - 100 0001 to 1499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 04 HC07 [Frame No.] HC 07 - 1200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 06 HC07 [Frame No.] HC 07-1300001 to 1399999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 07 HC07 [Frame No.] HC 07-1400001 to 1499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 08 HC07 [Frame No.] HC 07-1500001 to 1599999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 100 09 HC07 [Frame No.] HC 07 - 1600001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 01 AC16 [Frame No.] AC16-1000001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 02 AC16 [Frame No.] AC16-1100001 to 1199999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 03 AC16 [Frame No.] AC16-1000001 to 1599999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 03 AC16 [Frame No.] AC16-1200001 to 1299999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 04 AC16 [Frame No.] AC16-1300001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 06 AC16 [Frame No.] AC 16-1400001 to 1499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 07 AC16 [Frame No.] AC 16-1500001 to 1599999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA APE 50 08 AC16 [Frame No.] AC 16-1600001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA BEET 83 AF07 [Frame No.] AF07 - 1000001 or later [Point of use] front
 • HONDA BENLY50S 96 [Frame No.] CD 50-2200005 to 2299999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA BENLY50S 97 [Frame No.] CD 50-2300001 to 2399999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA BROAD 95 [AF33] 1995 * GS Yuasa compatible adaptation [Frame No.] AF33-3000001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CABINA 94 AF33 [Frame No.] AF33-1000001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CABINA 90 94 HF06 [Frame No.] HF 06 - 1000001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CBX125 84 JC11 F [Frame No.] JC11-1000001 to 1007573 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 84 JC12 C [Frame No.] JC12-1000001 to 1005741 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 87 JC11 F [Frame No.] JC11-1100001 to 1108175 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 87 JC12 C [Frame No.] JC12-1100004 to 1112110 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 92 JC11 F [Frame No.] JC11-1200001 to 1202464 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 92 JC12 C [Frame No.] JC12-1200001 to 1203595 [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 93 JC11 F [Frame No.] JC 11-1300001 or later [Point of use] rear
 • HONDA CBX125 93 JC12 C [Frame No.] JC 12-1300001 or later [Point of use] rear
 • HONDA CBX250 85 MC12 S [Frame No.] MC12-1000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA CHALY 50 72 CF50 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 81 CF50 [Frame No.] CF50-3000031 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 82 CF50 [Frame No.] CF50-3000031 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 83 CF50 [Frame No.] CF 50-3200001 to 3206963 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 84 CF50 [Frame No.] CF 50-3300001 to 3334689 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 88 CF50 [Frame No.] CF 50-3400001 to 3502705 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 92 CF50 [Frame No.] CF 50 - 3600001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 50 93 CF50 [Frame No.] CF 50-3700001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 70 72 CF70 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 70 82 CF70 [Frame No.] CF70-3000029 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CHALY 70 83 CF70 [Frame No.] CF 70-3200001 to 3208309 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA CRF150R 07 KE03 [Frame No.] KE03-1000001 to 1099999 [Point of use] rear
 • HONDA CRF150R 08 KE03 [Frame No.] KE 03-1100001 to 1199999 [Point of use] rear
 • HONDA CRF150R 09 KE03 [Frame No.] KE 03-1200001 to 1299999 [Point of use] rear
 • HONDA CUB press 50 88 C50-9639603-9827224 [Point of use] front
 • HONDA CUB press 50 89 [Frame No.] C50-0000001-0083800 [Point of use] front
 • HONDA CUB press 50 89 [Frame No.] C50-9817506-9999999 [Point of use] front
 • HONDA CUB press 50 92 C50-0200001-0318994 [Point of use] front
 • HONDA CUB press 50 93 C50-0400001 or later [Point of use] front
 • HONDA DAX 69 ST50 [Frame No.] ST50-1000001 to 1007655 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX 70 ST50 [Frame No.] ST50-3000001 to 3037670 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX 71 ST50 [Frame No.] ST50-4000001 to 4057710 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX 72 ST50 [Frame No.] ST50-5000001 to 5072200 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX 76 ST50 [Frame No.] ST50-6200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX 95 AB26 [Frame No.] AB 26 - 100 0001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX70 69 ST70 [Frame No.] ST70-100001 to 137313 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX70 71 ST70 [Frame No.] ST70-4000001 to 4030165 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX70 72 ST70 [Frame No.] ST70-5000001 to 5042430 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DAX70 76 ST70 [Frame No.] ST70-6200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA DIO (4Cycle) 08 AF68 [Frame No.] AF68-1000001 to 1099999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO (4Cycle) 09 AF68 [Frame No.] AF68-1100001 to 1199999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO (4Cycle) 10 AF68 [Frame No.] AF68 - 1200001 or later [Point of use] rear
 • HONDA DIO (4Cycle) 10 AF68 [Frame No.] AF68-1200001 to 1299999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO CHESTA 04 AF62 [Frame No.] AF62-5000001 to 5099999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO CHESTA 05 AF62 [Frame No.] AF 62-5100001 to 5199999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO CHESTA 06 AF62 [Frame No.] AF62-5200001 to 5299999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO CHESTA 08 AF68 [Frame No.] AF68-3000001 to 3099999 [Point of use] rear
 • HONDA DIO CHESTA 09 AF68 [Frame No.] AF68 - 3100001 or later [Point of use] rear
 • HONDA EZ-9 90 HE06 [Frame No.] HE 06 - 100 0001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 00 AB27 [Frame No.] AB 27 - 100 0001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 01 AB27 [Frame No.] AB 27-1100001 to 1199999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 04 AB27 [Frame No.] AB27-1400001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 78 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1300027 to 1410978 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 81 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1412284 to 1428813 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 82 Z50J [Frame No.] Z50J-1429176 to 1437665 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 83 Z50J [Frame No.] Z50J-1500001 to 1510100 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 85 Z50J [Frame No.] Z50J-1606093 to 1627457 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 88 Z50J [Frame No.] Z50J-1627606 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 98 Z50J [Frame No.] Z50J-2500001 to 2599999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA GORILLA 99 Z50J [Frame No.] Z50J-2600001 to 2699999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 86 AC09 [Frame No.] AC09-1000030 to 1017300 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 87 AC09 [Frame No.] AC 09-1014596 to 1017350 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 88 AC09 [Frame No.] AC 09-1017351 to 1101805 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 92 AC09 [Frame No.] AC 09-1200001 to 1204104 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 93 AC09 [Frame No.] AC09-1300001 to 1307226 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JAZZ 95 AC09 [Frame No.] AC09-1400001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA JOKER Helmet 96 AF42 [Frame No.] AF 14 - 1000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA JOKER Helmet 96 AF42 [Frame No.] AF 14 - 1500001 or later [Point of use] rear
 • HONDA JOKER Helmet 98 AF42 [Frame No.] AF 14 - 1100001 or later [Point of use] rear
 • HONDA JOKER90 96 HF09 [Frame No.] HF 09 - 1000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA JOKER90 98 HF09 [Frame No.] HF 09 - 1100001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 100 98 JF06 [Frame No.] JF06-1000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 50 88 AF20 [Frame No.] AF20-1000001 to 1073211 [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 50 92 AF20 [Frame No.] AF 20-1100001 to 1113234 [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 50 98 AF48 [Frame No.] AF48-1000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 50 99 AF48 [Frame No.] AF48-1100001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
 • HONDA LEAD 90 93 HF05 [Frame No.] HF 05 - 1200001 or later [Point of use] rear
 • HONDA LITTLE CUB 00 AA01 [Frame No.] AA 01 - 300 0001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA LITTLE CUB 01 AA01 [Frame No.] AA 01 - 3300001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA LITTLE CUB 97 C50 [Frame No.] C50-4300001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA LITTLE CUB 98 C50 [Frame No.] C50-4400001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MAGNA50 01 AC13 [Frame No.] AC13-1200001 to 1299999 [Point of use] rear
 • HONDA MAGNA50 03 AC13 [Frame No.] AC13-1300001 to 1399999 [Point of use] rear
 • HONDA MAGNA50 04 AC13 [Frame No.] AC13-1400001 to 1499999 [Point of use] rear
 • HONDA MAGNA50 95 AC13 [Frame No.] AC13-1000010 to 1099999 [Point of use] rear
 • HONDA MAGNA50 99 AC13 [Frame No.] AC 13-1100001 to 1199999 [Point of use] rear
 • HONDA MBX125F 83 JC10 [Frame No.] JC 10-1000018 to 1008822 [Point of use] rear
 • HONDA MBX50 83 AC03 [Frame No.] AC03-1000026 to 1036169 [Point of use] rear
 • HONDA MBX50 84 AC08 [Frame No.] AC08-1000006 to 1011105 [Point of use] rear
 • HONDA MONKEY 00 AB27 [Frame No.] AB 27 - 100 0001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 01 AB27 [Frame No.] AB27-1100001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 02 AB27 [Frame No.] AB27-1200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 04 AB27 [Frame No.] AB 27-1400001 to 1499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 06 AB27 [Frame No.] AB 27-1700001 to 1799999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 07 AB27 [Frame No.] AB 27-1800001 to 1899999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 09 AB27 [Frame No.] AB 27-1900001 to 1999999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 17 [AB27] [Point of use] Front | Rear
 • HONDA MONKEY 78 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1354719 to 1370528 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 78 Z50J [Frame No.] Z50J-1300017 to 1412278 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 81 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1412384 to 1428713 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 81 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1423514 to 1429113 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 82 Z50J [Frame No.] Z50J-1429116 to 1437095 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 83 Z50J [Frame No.] Z50J-1501051 to 1510400 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 85 Z50J [Frame No.] Z 50 J - 1600008 to 1616092 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 88 Z50J [Frame No.] Z50J-1627459 to 1632802 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 88 Z50J [Frame No.] Z50J-1627608 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 90 Z50J [Frame No.] Z50J-1636201 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 92 Z50J [Frame No.] Z50J-2000001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 93 Z50J [Frame No.] Z50J-2100001 to 2114151 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 95 Z50J [Frame No.] Z50J-2200001 to 2299999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 96 Z50J [Frame No.] Z50J-2300001 to 2306110 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY 97 Z50J [Frame No.] Z50J-2400001 to 2499999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY BAJA 91 [Frame No.] Z 50 J - 1700001 to 1900805 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY BAJA 92 [Frame No.] Z50J-2000001 to 2006661 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY BAJA 93 [Frame No.] Z50J - 2100001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MONKEY R 87 AB22 [Frame No.] AB22-1000017 or later [Point of use] rear
 • HONDA MONKEY RT 88 AB22 [Frame No.] AB22-1007601 or later [Point of use] rear
 • HONDA MTX125R 82 [Frame No.] JD 05-1000020 to 1008323 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MTX200R/RII 83 MD07 [Frame No.] MD 07 - 1000021 to 1009426 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MTX200R/RII 85 MD13 [Frame No.] MD 13-1000016 to 1002514 [Point of use] rear
 • HONDA MTX50/R 84 AD06 [Frame No.] AD06-1100009 to 1107403 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA MTX50/R 85 AD06 [Frame No.] AD06-1200001 to 1201506 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA NS50F 87 AC08 [Frame No.] AC08 - 1200001 or later [Point of use] rear
 • HONDA NS50F 88 AC08 [Frame No.] AC08-1300001 or later [Point of use] rear
 • HONDA NS50F 89 AC08 [Frame No.] AC08 - 1400001 or later [Point of use] rear
 • HONDA NS50F 90 AC08 [Frame No.] AC08 - 1500001 or later [Point of use] rear
 • HONDA NX125 88 JD09 [Frame No.] JD09 - 1000010 or later [Point of use] rear
 • HONDA R&P 77 CY50-1204676-1273936 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA R&P 80 CY 50-1500009 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA RACCOON 80 AD02 - 1000017 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SPACY125 87 JF03 [Frame No.] JF03-1000001 to 1031071 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SPACY125 92 JF03 [Frame No.] JF 03-1100001 to 1109603 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 100 (CUB100 THAI) 88 HA05 EX [Frame No.] JA 05 - 0000037 to 0002036 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 100 (CUB100 THAI) 89 HA05 EX [Frame No.] JA05 - 1000002 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 00 AA01 [Frame No.] AA 01 - 100 0001 to 1199999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 01 AA01 [Frame No.] AA 01 - 1200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 02 AA01 [Frame No.] AA 01 - 1300001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 05 AA01 [Frame No.] AA 01-1500001 to 1599999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 06 AA01 [Frame No.] AA01 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 07 AA01 [Frame No.] AA 01-1600001 to 1699999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 07 AA01 [Frame No.] AA01 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 08 AA01 [Frame No.] AA 01 - 1700001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 08 AA01 [Frame No.] AA01 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 83 C50 [Frame No.] C50-8900001 to 8984713 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 83 C50 [Frame No.] C50-8900001 to 8984813 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 83 C50 [Frame No.] C50-8909929 to 8984978 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 84 C50 [Frame No.] C50-9000001 to 9315126 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 84 C50 [Frame No.] C50-9000001 to 9315276 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 84 C50 [Frame No.] C50-9000001 to 9315696 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 86 C50 [Frame No.] C50-9400001 to 9501023 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 86 C50 [Frame No.] C50-9400001 to 9501273 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 86 C50 [Frame No.] C50-9400001 to 9501323 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 87 C50 [Frame No.] C50-9600001 to 0095210 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 88 C50 [Frame No.] C50-9659063 to 9670231 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 92 C50 [Frame No.] C50-0200001 to 0320404 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 92 C50 [Frame No.] C50-0200001 to 0326164 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 93 C50 [Frame No.] C50-0400001 to 05353585 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 93 C50 [Frame No.] C50-0400001 to 0571945 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 95 C50 [Frame No.] C50-0600001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 97 C50 [Frame No.] C50-0800001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 50 99 C50 [Frame No.] C50-2100001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 90 82 HA02 [Frame No.] HC 02 - 1300021 to 1412556 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB 90 86 HA02 [Frame No.] HC 02 - 1500008 to 152 3972 [Point of use] rear
 • HONDA SUPER CUB 90 87 HA02 [Frame No.] HC 02 - 1600009 or later [Point of use] rear
 • HONDA SUPER CUB 90 92 HA02 [Frame No.] HC 02 - 1800001 to 1836869 [Point of use] rear
 • HONDA SUPER CUB 90 93 HA02 [Frame No.] HC02-1900001 or later [Point of use] rear
 • HONDA SUPER CUB 90 95 HA02 [Frame No.] HC02-2000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA SUPER CUB110 12 JA10 [Frame No.] JA 10-1000001 to 1099999 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB110 18 JA44
 • HONDA SUPER CUB70 86 C70 [Frame No.] C70-8500008 to 8518080 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB70 87 C70 [Frame No.] C70-8600003 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB70 92 C70 [Frame No.] C70-1000001 to 1131339 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB70 93 C70 [Frame No.] C70-1200001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA SUPER CUB70 95 C70 [Frame No.] C70-1300001 or later [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA TLM200 85 MD15 R [Frame No.] MD 15-1000001 to 1008525 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA TLM200 87 MD15 R [Frame No.] MD 15-1100001 to 1101387 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA TLM220R 88 MD23 [Frame No.] MD23-1000001 to 1002035 [Point of use] rear
 • HONDA TLM220R 90 MD23 [Frame No.] MD23-1100001 to 1101454 [Point of use] rear
 • HONDA TLM220R 92 MD23 [Frame No.] MD23-1200001 to 1201052 [Point of use] rear
 • HONDA TLM220R 93 MD23 [Frame No.] MD 23-1300001 or later [Point of use] rear
 • HONDA TLR250 86 MD18-1000001 or later R [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA TODAY 02 AF61 [Frame No.] AF61-1000001 to 1199999 [Point of use] rear
 • HONDA TODAY 04 AF61 [Frame No.] AF 61-1200001 to 1399999 [Point of use] rear
 • HONDA TODAY 05 AF61 [Frame No.] AF 61-1400001 to 1499999 [Point of use] rear
 • HONDA TODAY 06 AF61 [Frame No.] AF61-1500001 or later [Point of use] rear
 • HONDA TODAY 09 AF67 [Frame No.] AF67-1200001 to 1299999 [Point of use] rear
 • HONDA TODAY 10 AF67 [Frame No.] AF 67-1300001 or later [Point of use] rear
 • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
 • HONDA XE50 76 CE50 [Frame No.] CE 50-1000030 to 1020656 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA XE50 76 II CE50 [Frame No.] CE 50-1020661 to 1036460 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA XE75 76 CE75 [Frame No.] CE75-1000010 to 1010204 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA XE75 78 II CE75 [Frame No.] CE75-1010206 to 1013405 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA XL80 80 HD04 - 1000011 or later S [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
 • HONDA XLR125R 93 JD16-1000001-1099999 [Point of use] rear
 • HONDA XR200 93 MD29-1000001 or later R [Point of use] rear
 • HONDA solo 03 AC17 [Point of use] Used for front & rear (Simultaneous exchange:2 sets used)
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Với mùa xuân trở lại
Vượt quá hiệu năng cao vượt quá hiệu suất tổng thể của loại máy trộn loại thông thường nhất.

Được phát triển cho Rider người tiếp tục sử dụng Phanh cho Cứng, cũng như Race, cũng như thanh thiếu niên Street.
Thông qua chất hữu cơ thân thiện với môi trường không chứa amiăng cho vật liệu giày.
Other ShoeMaterial (Asbestos loại, loại cao su được chấp nhận bởi nhiều OEM, vv. ) So với lực phanh ban đầu tại Breaking, nó thể hiện hiệu suất vượt trội so với.
Ngoài ra, nó thể hiện hiệu suất cao, chẳng hạn như ν ổn định, kháng Fading, chống mài mòn, thời tiết mưa, tất cả đều tốt hơn các sản phẩm thông thường.
* Hình ảnh chỉ để tham khảo. Nó có thể khác với sản phẩm thực tế.
with Return Spring
It demonstrates high performance beyond the overall performance of conventional asbestos type.

It developed for riders who continuously use the brake hard and not only for racing, but also for street use.
It adopts environmentally friendly non asbestos organic material for shoe material.
It demonstrates superior performance in the initial braking force during braking compared to other shoe materials (such as asbestos type, and rubber type adopted by many of OEM).
In addition, it all demonstrates high performance over conventional products such as stability & fade resistance, abrasion resistance, and rain weather performance.
*The picture is only for reference. It may differ from the actual product.
Ghi chú
* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(63)

Rất tốt

(34)

Trung bình

(8)

Kém

(2)

Rất tệ

(1)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Bố thắng đùm Pro DAYTONA
  Dành cho: HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
  • ...và hơn thế nữa.

  Proje brake shoe

  Đăng Sep 25, 2018

  Urun çok güzel görünüyor daha parçayı takmadım takınca tekrar yorum yaparım ve karğo çok çabuk geldi teşekkürler webike japan


  Bố thắng đùm Pro DAYTONA
  Dành cho: HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
  • ...và hơn thế nữa.

  D牌刹车皮

  Đăng Jul 27, 2018
  Bởi NO NAME (44)TừChina

  第一次使用daytona的刹车皮,之前daytona外观改装部品有是使用过,感觉的质量蛮好
  刹车皮以前使用三叶YAMAHA的原厂刹车皮,耐用度很靠谱,但刹车性能个人觉得未达要求
  daytona刹车实测,相比原厂性能有所提高,耐用度测试中...


  Bố thắng đùm Pro DAYTONA
  Dành cho: HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
  • ...và hơn thế nữa.

  Колодки отлично подошли к Honda Super Sub C50 fi 2008. Установка заняла 10 минут, никаких доработок не потребовалось! Колодки поставил на перед, торможение очень хорошее! Web!ke спасибо за быструю доставку!
  The pads perfectly fit the Honda Super Sub C50 fi 2008. The installation took 10 minutes, no modifications were required! Pads put in front o...


  Bố thắng đùm Pro DAYTONA
  Dành cho: HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi David B (4)TừHungary

  The brake shoes look high quality and fit perfectly. Installation was easy and without any problems.
  The braking is more efficient and feels sharper. I can brake harder than before and the squeaking noises have disappeared completely. They are a really good replacement for stocks. The price is not much higher but the quality is definnitely better...


  Bố thắng đùm Pro DAYTONA
  Dành cho: HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA VIA 97 AF43-0000001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 100 99 JF06 [Frame No.] JF06-1100001 or later [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 88 HF05 [Frame No.] HF 05-100 0001 to 109 3657 [Point of use] rear
  • HONDA LEAD 90 92 HF05 [Frame No.] HF 05-1100001 to 1139944 [Point of use] rear
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi David B (4)TừHungary

  I fitted this to my 2005 Today. The brake shoes look really nice and feel high quality. Replacement was easy, it fits perfectly in place. The braking action feels more effective and the lever is also stiffer, not so soft as before. I can now confidently brake harder, I can even make the wheels lock.
  I can really recommend this product to anyone. T...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!